Privaatsus

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted
Käesolev dokument määratleb Dipri OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.
Kes on klient?
Isik, kes on astunud Dipri OÜ-iga lepingulisesse suhtesse.
Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Dipri OÜ-ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).
Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).
Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Dipri OÜ (reg. kood 12885802, Taludevahe tn 32 Tallinn Harjumaa 13516). Kliendiandmete volitatud töötleja on AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ.
Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.
Töödeldavate kliendiandmete koosseis
Dipri OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
isikukood/registrikood;
elukoht/asukoht;
arveldusarve;
kontaktandmed.
tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Dipril õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused.
Seaduses sätestatud alustel on Dipril õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.
Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Dipri OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:
täita kliendiga sõlmitud lepingut;
kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
Millistel juhtudel Dipri OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
Postitusfirmadega ja telefoniküsitluse teenust osutavate firmadega on Dipri OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.
Kuidas Dipri OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Dipri OÜ saadab Klientidele Dipri OÜ-i pakkumisi. Samuti edastab Dipri OÜ Klientidele pakkumisi, mille on teinud Dipri OÜ-i poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.
Kliendil on õigus igal igal ajal Dipri OÜ-iga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.
Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti tere@dipri.ee vahendusel või telefoni (+372) 6485 512 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti tere@dipri.ee vahendusel või telefoni (+372) 6485 512 kaudu.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.
Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil (+372) 6485 512 või kirjutage e-posti aadressil tere@dipri.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 08.00-17.00ni.